Všeobecné obchodní podmínky SKC SIRKUS

Obchodní podmínky a reklamační řád organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, příspěvková organizace

 • 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS,p.o.. Prodejní sítí Sušické kulturní centrum - SIRKUS p.o.. se rozumí prodej v prodejních místech v budově kina a budově Sokolovny a on-line prodej na webových stránkách www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes Sušické kulturní centrum - SIRKUS,p.o.. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.
 • 2. Organizací Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o., se rozumí organizace se sídlem Příkopy 178, Sušice 342 01, IČ 00368512, DIČ: CZ00368512, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl Pr, vložka 845
 • 3. Organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS nemusí být pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o.. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.
 • 4. Organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.
 • 5. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 • 6. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 • 7. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. tato organizace neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Postup při nákupu vstupenek

 • 8. Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky organizace především za zpracování, vystavení a předání vstupenek.
 • 9. S cenami vstupenek a distribučních poplatku se lze seznámit na webových stránkách organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. na adrese www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě prodejní organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o.
 • 10. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád

 • 11. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 • 12. Jak shora uvedeno, Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. nemusí být pořadatelem Akcí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora.
 • 13. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 • 14. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 • 15. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který organizaci Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 • 16. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.
 • 17. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či obdržel jiným prodejním kanálem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz. Samotný postup při vracení vstupného je následující: • Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 16. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o., jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel; • Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz, bude zákazníkovi vstupné vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou, bez zbytečného odkladu do prodejního místa organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o.
 • 18. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.
 • 19. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. na e-mailovou adresu: info@kulturasusice.cz
 • 20. U organizace Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o..
 • 21. V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze vráceny.

Závěrem

 • 22. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • 23. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 24. Společnost Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.
 • 25. Tyto Obchodní podmínky platí od 15.11.2018.