·         ZÁKON 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

·         Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

·         Platné znění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb.(doc, 55 kB)

·   Veřejný internet v knihovnách – výklad Ministerstva kultury ČR

·   Meziknihovní služby

·   Metodické vyjádření Ministerstva kultury k problematice poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu (pdf, 66 kB)

·   Standard pro dobrou knihovnu: Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 2012 (pdf, 3,13 MB)

·   Povinný výtisk

·   Autorské právo

·   Ochrana osobních údajů

·   Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

·   http://www.sbirka.cz/

·   Sbírka zákonů (Sagit)

·   EPRAVO.CZ

·   Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o veřejných knihovnách

·   Zákon ze dne 9. července 1959 č. 53/1959 Sb. jednotné soustavě knihoven

·   Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. a navazující předpisy (doc, 174 kB)