KNIHOVNÍ ŘÁD
Městské knihovny v Sušici

 

vydaný v souladu se zřizovací listinou Sušického kulturního centra v Sušici,

     schválenou zastupitelstvem města dne 12. září 2012 usnesením odst. 5).

 
 

 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 

1.  Provozovatelem Městské knihovny je Sušické kulturní centrum v Sušici

2.  Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní

     zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních

     služeb vymezených v § 2, 4 a 14 uvedeného zákona.

 
 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 

1.  Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15-ti let po předložení občanského průkazu a vyplnění přihlášky čtenáře. Podpisem na přihlášce stvrzuje, že je obeznámen s knihovním řádem a že se zavazuje tento řád dodržovat. Děti do 15-ti let se mohou stát čtenáři v oddělení pro mládež.

 

2.  Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození a u osob starších 15-ti let číslo občanského průkazu. Přihláška dětí do 15 let musí být podepsána jedním z rodičů nebo odpovědným zástupcem, který ručí za úhrady při porušování knihovního řádu a za úhrady při ztrátě výpůjček. Zároveň se zavazuje, že se svěřenými osobními údaji bude zacházet podle platných zákonů a nebude je poskytovat jiným osobám či institucím. Každou změnu v osobních údajích je čtenář povinen ihned nahlásit. Je také povinen nahlásit výskyt infekční choroby v rodině.

      

3.  Při přihlášení hradí čtenář registrační poplatek. Po zaplacení registračního poplatku obdrží čtenářský průkaz, který je povinen při půjčování a vracení předkládat. Průkaz opravňuje čtenáře využívat služeb ve všech odděleních knihovny. Prodlužování výpůjček se pak provádí v každém oddělení zvlášť (osobně, telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím čtenářského účtu). Průkaz je nepřenosný! Jeho ztrátu musí čtenář ihned nahlásit – do té doby plně odpovídá za případné zneužití průkazu a škody tím vzniklé.

 

4. Likvidace osobních údajů. Doba úschovy veškeré dokumentace se řídí ustanovením zákona č.499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě Vyhláškou č. 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech spisové služby. Skartační lhůty jsou uvedeny ve Spisovém a skartačním řádu.

5.  Výpůjční lhůta pro absenční výpůjčky knihovních dokumentů je 1 měsíc. Před uplynutím výpůjční lhůty může čtenář požádat o její prodloužení (nejvýše dvakrát). Knihovna mu vyhoví pouze v případě, že o knihu nežádá další čtenář. Nevrátí-li čtenář půjčené knihy a časopisy ve stanovené lhůtě, budou mu účtovány poplatky z prodlení. Upozornění: 1. upomínka není zasílána poštou – sankční poplatek je vybírán automaticky po překročení základní výpůjční lhůty. Nevrátí-li čtenář půjčené dokumenty ani po třetí upomínce, bude jejich vrácení vymáháno právní cestou.

 

6.  Čtenář může požádat o rezervaci knih, které jsou právě půjčeny. Knihy, které nemá knihovna ve svém fondu, mohou být objednány z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

 

7.  Za vypůjčené knihovní dokumenty čtenář plně odpovídá. V případě ztráty nebo

     poškození je povinen buď:

a)      nahradit knihu rovnocenným titulem + 20,- Kč (náklady na zpracování knihy)

b)      zaplatit finanční náhradu ve výši skutečné ceny knihy navýšené o 100% (u knih starších roku 1990 uhradí čtenář navíc 200,- Kč ) + 20,- Kč (náklady na zpracování knihy)

c)       u vybraných dokumentů uhradit náklady na fotokopii originálu

d)      při ztrátě časopisu přijímá knihovna pouze stejný titul (i stejné číslo) nebo finanční náhradu v ceně ztraceného časopisu + 5,- Kč (náklady na zpracování)

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna po posouzení konkrétního případu. Při ztrátě jednoho dílu vícesvazkového díla je toto považováno za ztrátu celého kompletu.

 

8.  Knihy a ostatní dokumenty z příručního fondu, včetně novin a nejnovějších čísel časopisů slouží pouze k prezenčnímu půjčování v knihovně.

 

9.  Knihovní řád je závazný pro knihovnu i čtenáře. Opakované porušování knihovního řádu může mít za následek odnětí práva využívat služeb knihovny.

 

10.  Uživatelé knihovny jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek a dodržovat pokyny knihovníka. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny mohou podávat písemně nebo ústně kterémukoli pracovníkovi knihovny.

 

 

 

 

SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA POSKYTUJE
 

1.  Základní služby:

a)      absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a ostatních dokumentů z knihovního fondu knihovny

b)      půjčování dokumentů z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby *

c)       poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací

d)      umožnění přístupu k informacím na internetu

e)       rezervování dokumentů

    Tyto služby jsou poskytovány zdarma (*čtenář hradí poštovné – viz Ceník služeb)
 

 

2. Další služby:

a) zhotovování kopií prezenčně půjčovaných dokumentů

b) umožnění tiskových výstupů z internetu

c) skenování dokumentů

    Tyto služby hradí uživatel v souladu s ceníkem služeb.

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.  Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2.  Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.

3.  Ruší se knihovní řád z 11.9.2014

4.  Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.