KNIHOVNÍ ŘÁD
Městské knihovny v Sušici

 

vydaný v souladu se zřizovací listinou Sušického kulturního centra v Sušici,

     schválenou zastupitelstvem města dne 12. září 2012 usnesením odst. 5).

 

 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 

1.  Provozovatelem Městské knihovny je Sušické kulturní centrum v Sušici

2.  Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní

     zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních

     služeb vymezených v § 2, 4 a 14 uvedeného zákona.

 
 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 

1.  Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15-ti let po předložení občanského průkazu a vyplnění přihlášky čtenáře. Podpisem na přihlášce stvrzuje, že je obeznámen s knihovním řádem a že se zavazuje tento řád dodržovat. Děti do 15-ti let se mohou stát čtenáři v oddělení pro mládež.

 

2.  Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození a u osob starších 15-ti let číslo občanského průkazu. Přihláška dětí do 15 let musí být podepsána jedním z rodičů nebo odpovědným zástupcem, který ručí za úhrady při porušování knihovního řádu a za úhrady při ztrátě výpůjček. Zároveň se zavazuje, že se svěřenými osobními údaji bude zacházet podle platných zákonů a nebude je poskytovat jiným osobám či institucím. Každou změnu v osobních údajích je čtenář povinen ihned nahlásit. Je také povinen nahlásit výskyt infekční choroby v rodině.

      

3.  Při přihlášení hradí čtenář registrační poplatek. Po zaplacení registračního poplatku obdrží čtenářský průkaz, který je povinen při půjčování a vracení předkládat. Průkaz opravňuje čtenáře využívat služeb ve všech odděleních knihovny. Prodlužování výpůjček se pak provádí v každém oddělení zvlášť (osobně, telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím čtenářského účtu). Průkaz je nepřenosný! Jeho ztrátu musí čtenář ihned nahlásit – do té doby plně odpovídá za případné zneužití průkazu a škody tím vzniklé.

 

4. Likvidace osobních údajů. Doba úschovy veškeré dokumentace se řídí ustanovením zákona č.499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě Vyhláškou č. 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech spisové služby. Skartační lhůty jsou uvedeny ve Spisovém a skartačním řádu.

 

 

 

5.  Výpůjční lhůta pro absenční výpůjčky knihovních dokumentů je 1 měsíc. Před uplynutím výpůjční lhůty může čtenář požádat o její prodloužení (nejvýše dvakrát). Knihovna mu vyhoví pouze v případě, že o knihu nežádá další čtenář. Nevrátí-li čtenář půjčené knihy a časopisy ve stanovené lhůtě, budou mu účtovány poplatky z prodlení. Upozornění: 1. upomínka není zasílána poštou – sankční poplatek je vybírán automaticky po překročení základní výpůjční lhůty. Nevrátí-li čtenář půjčené dokumenty ani po třetí upomínce, bude jejich vrácení vymáháno právní cestou.

 

6.  Čtenář může požádat o rezervaci knih, které jsou právě půjčeny. Knihy, které nemá knihovna ve svém fondu, mohou být objednány z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

 

7.  Za vypůjčené knihovní dokumenty čtenář plně odpovídá. V případě ztráty nebo

     poškození je povinen buď:

a)      nahradit knihu rovnocenným titulem + 20,- Kč (náklady na zpracování knihy)

b)      zaplatit finanční náhradu ve výši skutečné ceny knihy navýšené o 100% (u knih starších roku 1990 uhradí čtenář navíc 200,- Kč ) + 20,- Kč (náklady na zpracování knihy)

c)       u vybraných dokumentů uhradit náklady na fotokopii originálu

d)      při ztrátě časopisu přijímá knihovna pouze stejný titul (i stejné číslo) nebo finanční náhradu v ceně ztraceného časopisu + 5,- Kč (náklady na zpracování)

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna po posouzení konkrétního případu. Při ztrátě jednoho dílu vícesvazkového díla je toto považováno za ztrátu celého kompletu.

 

8.  Knihy a ostatní dokumenty z příručního fondu, včetně novin a nejnovějších čísel časopisů slouží pouze k prezenčnímu půjčování v knihovně.

 

9.  Knihovní řád je závazný pro knihovnu i čtenáře. Opakované porušování knihovního řádu může mít za následek odnětí práva využívat služeb knihovny.

 

10.  Uživatelé knihovny jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek a dodržovat pokyny knihovníka. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny mohou podávat písemně nebo ústně kterémukoli pracovníkovi knihovny.

 

SLUŽBY, KTERÉ KNIHOVNA POSKYTUJE
 

1.  Základní služby:

a)      absenční a prezenční půjčování knih, časopisů, novin a ostatních dokumentů z knihovního fondu knihovny

b)      půjčování dokumentů z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby *

c)       poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací

d)      umožnění přístupu k informacím na internetu

e)       rezervování dokumentů

    Tyto služby jsou poskytovány zdarma (*čtenář hradí poštovné – viz Ceník služeb)
 

 

2. Další služby:

a) zhotovování kopií prezenčně půjčovaných dokumentů

b) umožnění tiskových výstupů z internetu

c) skenování dokumentů

    Tyto služby hradí uživatel v souladu s ceníkem služeb.

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.  Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2.  Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.

3.  Ruší se knihovní řád z 11.9.2014

4.  Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

 

 

PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 

1.  Poplatky a ceník služeb

2.  Provozní doba knihovny a kontakty

3.  Provozní řád pro práci s internetem

4.  Pravidla používání biblioschránky

5.  Výpůjčky elektronických knih

 

 

 

 

 

Ing. Karel Sedlecký

Ředitel

Sušické kulturní centrum, p. o.

Příkopy 178

342 01 Sušice

 

 

V Sušici dne 3. 8. 2022

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

           

 

 

 

KONTAKT:

 

Městská knihovna
Klostermannova 1330, 342 01 Sušice
tel.: 376 526 531
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz

www.kulturasusice.cz

 
 

 

 

 

PROVOZNÍ DOBA:
 

Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna:
            Po       8 – 12              13 - 17

            Út                    zavřeno

            St        8 – 12              13 - 17

            Čt                    zavřeno

            Pá       8 – 13:30

 

Internet je možno využívat i v úterý a ve čtvrtek v době od 8 do 13 hodin.

Půjčovna pro děti ve školním roce:
            Po       13 - 17

            Út        zavřeno

            St        13 - 17

            Čt        zavřeno

            Pá       8 – 13:30

 

Půjčovna pro děti v době každých školních prázdnin:
            Po       8 – 12              13 - 17

            Út                    zavřeno

            St        8 – 12              13 - 17

            Čt                    zavřeno

            Pá       8 – 13:30

 

 
POPLATKY A CENÍK SLUŽEB
 

 

1.      Roční registrační poplatky:

Dospělí                                   120,- Kč

Děti, studující, důchodci           60,- Kč

 

2.      Jednorázové poplatky pro neregistrované uživatele:

              Absenční výpůjčky (do tří svazků)      15,- Kč

              Využití služeb knihovny                     10,- Kč

3.      Sankční poplatky:

1. upomínka                           10,- Kč

2. upomínka                           20,- Kč

3. upomínka                           70,- Kč

- přičemž poplatky za upomínky se sčítají (při 3. upomínce zaplatí čtenář celkem 100,- Kč)

upomínka MVS                       50,- Kč

ztráta průkazu                          10,- Kč

poškození čárového kódu          5,- Kč

poškození obalu                        10,- Kč        

poplatek za zpracování              20,- Kč

 

4.   Další poplatky:

                       

                        MVS – poštovné                                70,- Kč/kus

kopírování černobílé - A4                                           3,- Kč

                              - A3                                           6,- Kč

kopírování barevně   - A4                                          10,- Kč

                              - A3                                          18,- Kč

tisk černobílý – 1 strana A4                                       3,- Kč

 

 

                       

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD PRO PRÁCI S INTERNETEM
 

 

1.      Městská knihovna umožňuje veřejný přístup k internetu dle § 4 odstavce d) zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon).

 

2.      Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.

 

3.      Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.

 

4.      Používání počítačů je pro registrované čtenáře zdarma, pro neregistrované uživatele za jednorázový poplatek 10,- Kč.

 

5.      Uživatel má právo pracovat na počítači 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit, není-li přítomen další zájemce.

 

6.      Uživatel si může předem objednat užívání internetu osobně nebo telefonicky na čísle 376 526 531.

 

7.      Uživatel může užívat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.

 

8.      Soubory získané při práci s internetem si může uživatel uložit na vlastní flash disk. Soubory je možné se souhlasem knihovnice vytisknout.

      Tisk stránky A4 – 3,- Kč.

 

9.      Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídkách sítě internet. Elektronickou poštu je možné používat pouze prostřednictvím vlastní poštovní schránky čtenáře založené na některém z poštovních serverů.

 

10.  Městská knihovna neodpovídá za rychlost spojení ani za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.

 

11.  V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí knihovny přístup k internetu ukončen.

 

 

 

BIBLIOSCHRÁNKA (samoobslužný návratový box)

 

Biblioschránka je určena pro vracení výpůjček v době, kdy je knihovna zavřená. Během výpůjční doby uvítáme, pokud vrátíte půjčené dokumenty osobně.

 

Pravidla používání biblioschránky:

Biblioschránka slouží k vracení knihovních jednotek v době uzavření knihovny, tzn. mimo provozní dobu knihovny. Provozní doba je uvedena na webu knihovny.
Do biblioschránky nevracejte z důvodu možného poškození CD, DVD, HRY, MVS a časopisy.
Knihy vracejte jednotlivě zasunutím do vkládacího otvoru hřbetem napřed. Biblioschránka  není určena k vkládání knižních darů nebo dokumentů půjčených v jiných knihovnách.
Funkce vracení knih pomocí biblioschránky je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem. Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení.
Knihovna se zavazuje dokumenty vyzvednuté z biblioschránky odepsat uživateli z jeho čtenářského konta následující provozní den.
Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontě a uživatel je uhradí při osobní návštěvě knihovny. Vrácení knih prostřednictvím biblioschránky Vás nezbavuje povinnosti uhradit případné sankční poplatky (za pozdní vrácení, poškození,…).
Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
Uživatel si může provedenou transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem na adrese knihovna@kulturasusice.cz.
Knihy zapůjčené prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě v knihovně.
Do biblioschránky se nevhazují čtenářské průkazky ani knihy, které by chtěli uživatelé knihovně darovat.
 

 

 

 

Výpůjčky elektronických knih

 

 

 

Městská knihovna zprostředkovává výpůjčky elektronických knih pro své uživatele s platnou registrací.

 

Podmínky fungování této služby a způsob zpřístupnění e-knih určuje licenční smlouvou s knihovnou poskytovatel elektronických knih, uživatel knihovny s nimi v okamžiku uskutečnění výpůjčky vyjadřuje svůj souhlas a je povinen je respektovat.

 

 Uživatel může mít v jednom okamžiku půjčeny maximálně tři dokumenty, každý na 31 dní. Po uplynutí této doby jsou knihy automaticky smazány. Jejich vypůjčení nelze prodloužit.