Knihovní řád

vydaný v souladu se zřizovací listinou Sušického kulturního centra v Sušici, schválenou zastupitelstvem města dne 13. června 2001 usnesením bod b), odst.5).

Základní ustanovení


- Provozovatelem Městské knihovny je Sušické kulturní centrum v Sušici.

- Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb vymezených v § 2, 4 a 14 uvedeného zákona.

Všeobecná ustanovení
- Čtenářem knihovny se může stát každý občan ČR starší 15 let po předložení občanského průkazu a vyplnění přihlášky čtenáře. Podpisem na přihlášce stvrzuje, že je obeznámen s knihovním řádem a že se zavazuje tento řád dodržovat. Děti do 15 let se mohou stát čtenáři v oddělení pro mládež.

- Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Zároveň se zavazuje, že se svěřenými osobními údaji bude zacházet podle platných zákonů a nebude je poskytovat jiným osobám či institucím. Každou změnu v osobních údajích je čtenář povinen ihned nahlásit. Je také povinen nahlásit výskyt infekční choroby v rodině.

- Při přihlášení hradí čtenář registrační poplatek. Po zaplacení registračního poplatku obdrží čtenářský průkaz, který je povinen při půjčování a vracení předkládat. Průkaz opravňuje čtenáře využívat služeb ve všech odděleních knihovny. Průkaz je nepřenosný! Jeho ztrátu musí čtenář ihned nahlásit – do té doby plně odpovídá za případné zneužití průkazu a škody tím vzniklé.

- Výpůjční lhůta pro absenční výpůjčky knihovních dokumentů je 1 měsíc. Před uplynutím výpůjční lhůty může čtenář požádat o její prodloužení (nejvýše dvakrát). Knihovna mu vyhoví pouze v případě, že o knihu nežádá další čtenář. Nevrátí-li čtenář půjčené knihy a časopisy ve stanovené lhůtě, budou mu účtovány poplatky z prodlení. Upozornění: 1. upomínka není zasílána poštou – sankční poplatek je vybírán automaticky po překročení základní výpůjční lhůty. Nevrátí-li čtenář půjčené dokumenty ani po třetí upomínce, bude jejich vrácení vymáháno právní cestou.

- Čtenář může požádat o rezervaci knih, které jsou právě půjčeny. Knihy, které nemá knihovna ve svém fondu, mohou být objednány z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

- Za vypůjčené knihovní dokumenty čtenář plně odpovídá. V případě ztráty nebo poškození je povinen buď:

nahradit knihu rovnocenným titulem +20 Kč (náklady na zpracování knihy)
- zaplatit finanční náhradu ve výši skutečné ceny knihy navýšené o 100 % (u knih starších roku 1990 uhradí čtenář navíc 200,-Kč ) +20 Kč (náklady na zpracování knihy)
- u vybraných dokumentů uhradit náklady na fotokopii originálu
- při ztrátě časopisu přijímá knihovna pouze stejný titul (i stejné číslo) nebo finanční náhradu v ceně ztraceného časopisu +5 Kč (náklady na zpracování)

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna po posouzení konkrétního případu. Při ztrátě jednoho dílu vícesvazkového díla je toto považováno za ztrátu celého kompletu.

- Knihy a ostatní dokumenty z příručního fondu umístěné ve studovně včetně novin a nejnovějších čísel časopisů slouží pouze k prezenčnímu půjčování v knihovně.

- Knihovní řád je závazný pro knihovnu i čtenáře. Opakované porušování knihovního řádu může mít za následek odnětí práva využívat služeb knihovny.

- Uživatelé knihovny jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek a dodržovat pokyny knihovníka. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny mohou podávat písemně nebo ústně kterémukoli pracovníkovi knihovny.

Služby, které knihovna poskytuje
Základní služby:

absenční a presenční půjčování knih, časopisů, novin a ostatních dokumentů z knihovního fondu knihovny
- půjčování dokumentů z knihovního fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby *
- poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací
- umožnění přístupu k informacím na internetu
- rezervování dokumentů

Tyto služby jsou poskytovány zdarma (* čtenář hradí poštovné – viz Ceník služeb)

Další služby:

zhotovování kopií prezenčně půjčovaných dokumentů
- umožnění tiskových výstupů z internetu
- skenování dokumentů


Tyto služby hradí uživatel v souladu s ceníkem služeb.

Závěrečná ustanovení
- Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
- Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
- Ruší se knihovní řád z 1. 8. 2006.
- Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.


V Sušici dne 2. 1. 2013


PROVOZNÍ ŘÁD PRO PRÁCI S INTERNETEM
Městská knihovna umožňuje veřejný přístup k internetu dle § 4 odstavce d) zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon).
Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny.
Užívání internetu nebo práce s textovým či tabulkovým programem je pro registrované čtenáře zdarma, pro neregistrované uživatele za jednorázový poplatek 10,– Kč.
Uživatel má právo pracovat na počítači 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit, není-li přítomen další zájemce.
Uživatel si může předem objednat užívání internetu osobně nebo telefonicky na čísle 376 526 531.
Uživatel může užívat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.
Je zakázáno hraní PC her na počítačích v dětském i dospělém oddělení 
Soubory získané při práci s internetem si může uživatel uložit na vlastní diskety, které předem předloží pracovnici studovny k přeformátování. Soubory je možné se souhlasem knihovnice vytisknout. Tisk stránky A4 – 2 Kč.
Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídkách sítě internet. Elektronickou poštu je možné používat pouze prostřednictvím vlastní poštovní schránky čtenáře založené na některém z poštovních serverů.
Městská knihovna neodpovídá za rychlost spojení ani za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí knihovny přístup k internetu ukončen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u internetu.